Fundacja “Prawdziwy Dom”

Została ustanowiona przez Fundatora Tymona Klimka, aktem notarialnym przed notariuszem Stanisławem Ciągło w Kancelarii Notarialnej w Nowym Sączu przy ul. Dunajewskiego za repertorium „A” nr 6061/2011 dnia 9 września 2011r działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowień statutu. Siedzibą fundacji jest miejscowość Mogilno, a terenem działania jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Głównym celem fundacji jest pomoc osoba z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym, czyli osób w podeszłym wieku, przewlekle chorych i osób niepełnosprawnych. Wspiera osoby, które po przez nieudolny system polityki społecznej w kraju oraz sytuacje rodzinną zostały skazane na życie w warunkach niegodnych człowieka. Na dzień obecny Fundacja wspiera finansowo 3 osoby przebywające w DPS, lecz lista oczekujących na wsparcie jest bardzo długa dlatego prosimy o wsparcie w imieniu całej Fundacji oraz wszystkich którzy liczą na pomoc.